Trijnie Lucht
Energetisch TherapeutPrivacy Statement

Via dit privacy statement informeert Trijnie Lucht Energetisch Therapeut u over de wijze waarop wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Contactgegevens

http://www.trijnielucht.nl
Aura en chakrapraktijk Trijnie Lucht
Mulderskamp 11
8051MN Hattem
+31 645276648

Trijnie Lucht is de beheerder van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Trijnie Lucht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt haar diensten en/of omdat u deze zelf hebt verstrekt.

De persoonsgegevens zoals contactgegevens NAW, email en aanhef worden gebruikt voor verzending van informatie, deelname aan een cursus of t.b.v. facturering als er sprake is van een consult. In dat geval wordt ook de geboortedatum op de factuur geplaatst wat gebruikt wordt ter identificatie door een ziekteverzekeraar ter declaratie van gemaakte kosten. Voor facturering van een cursus wordt geen gebruik gemaakt van een geboortedatum.

Naast de gebruikelijke persoonsgegevens worden gevoelige persoonsgegevens gekoppeld zoals “beschrijving van een consult” als dat van toepassing is. Er worden door Trijnie Lucht geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bezoek aan de website

Bij bezoek van de website http://www.trijnielucht.nl/ worden geen gegevens bewaard in zogenaamde cookies. De website dient uitsluitend voor het tonen van informatie. Indien u via mijn website mijn boek bestelt, wordt u doorgelinkt naar de website http://www.dementieandersbekeken.nl/bestel waarop u uw bestelling kunt plaatsen. Voor de bestelling zijn NAW, email en de tenaamstelling van de bankrekening noodzakelijk ter controle van betaling. De NAW gegevens en email worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van mijn boek naar u waarna de gegevens na de gebruikelijke bewaartermijn worden verwijderd.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Gegevens van de praktijk worden standaard voor een termijn van 7 jaar bewaard na laatste sessie van een klant. Indien een klant heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van activiteiten van de praktijk dan worden de gegevens blijvend bewaard totdat een opzegging plaats vindt. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden tenzij de klant daar zelf om vraagt of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

Trijnie Lucht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Periodiek worden backups aangemaakt om gegevensverlies zoveel mogelijk te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trijnielucht.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trijnie Lucht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trijnielucht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Trijnie Lucht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons